27 D’OCTUBRE JORNADA SOBRE LES OBLIGACIONS DE LES EMPRESES EN LA PREVENCIÓ I COORDINACIÓ DEL TREBALLS EN ALÇADA.

Arrel de la comunicació que els nostres associats han rebut en els últims dies de la Inspecció de Treball, on s’indicava que en un curt termini es poden iniciar actuacions inspectores en el nostre sector com a conseqüència del increment de la sinistralitat de la nostra activitat, hem organitzat una sessió informativa  el dia 27 d’octubre a les 18:00 en la seu del Gremi per recordar les obligacions de empreses i autònoms.

El increment de la sinistralitat concretament es detecta en la col·locació i instal·lació de les plaques fotovoltaiques, treball que es realitza en altura, atès que s’han produït un gran nombre d’accidents en què s’ha materialitzat el risc de caiguda a què estan exposats els treballadors que realitzen aquesta activitat, per la manca de mitjans d’accés fixes o mitjans alternatius i la insuficient resistència de les cobertes per la presència d’elements fràgils com són les claraboies, entre d’altres.

El objecte de la sessió informativa es assessorar a l’empresa sobre les seves obligacions preventives, i sobretot en els riscos de caiguda en treballs en altura, que són l’origen d’aquests accidents,  han d’estar adequadament avaluats i s’han d’adoptar les mesures preventives necessàries per a eliminar-los o reduir-los.

En la mateixa línia, i com a suport al desenvolupament de la sessió, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha preparat la campanya “Treball en cobertes: l’important és baixar amb vida”, que es pot consultar al web:

https://www.insst.es/documentacion/campanas/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida